facebook.com

Elżbieta BŁOŃSKA

Okręg Marki, miejsce 2

KWW JEDEN POWIAT - DOBRY SAMORZĄD

O mnie

Z wykształcenia jestem pedagogiem i organizatorem pomocy społecznej. Przez większość zawodowego życia wykonuję pracę w służbie drugiemu człowiekowi w ośrodku pomocy społecznej. Jestem zatrudniona na stanowisku zastępcy dyrektora OPS Marki. Przez wiele lat pełniłam funkcję Przewodniczącej Zespołu Interdyscyplinarnego ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie. Obecnie kieruję pracami Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 

Dlaczego kandyduję do Rady Powiatu Wołomińskiego?

Uważam że wykorzystując własną wiedzę i doświadczenie mogę mieć realny wpływ na poprawę jakości życia mieszkańców. W swoim życiu kieruję się uczciwością i poszanowaniem godności drugiego człowieka. Rodzinę uważam za najwyższe dobro, które należy wspierać, dlatego w moim programie znajdziecie Państwo obszary dotyczące zdrowia i polityki społecznej. 

Doświadczenie i osiągnięcia 

Od ponad 30 lat działam w obszarze pomagania. To nie tylko mój zawód, ale i pasja. Niemalże 12 h na dobę jestem dostępna dla każdego, kto w danej chwili potrzebuje pomocy. 

 • Działam na rzecz placówek wsparcia dziennego dla dzieci,
 • zajmuję się mieszkaniami wspomaganymi,
 • interweniuję w sytuacjach kryzysowych występujących u naszych mieszkańców m.in. po pożarach, stratach, żałobach, jak i w sytuacjach ochrony dzieci przed przemocą domową,
 • W 2018 r. zostałam ustanowiona opiekunem rodziny repatriantów z Kazachstanu, 
 • współpracuję z organizacjami pozarządowymi, m.in. Przystanią Nadzieja prowadzoną na rzecz uchodźców wojennych z Ukrainy,
 • dwukrotnie zainicjowałam remonty domów naszych mieszkańców za pośrednictwem programu "Nasz Nowy Dom",
 • byłam współautorką i realizatorką projektu socjalnego "Nadzieja na zmianę", który miał na celu zwiększenie aktywności i integrację osób z niepełnosprawnościami,
 • w ubiegłym roku zorganizowałam Mareckie Forum Trzeźwości, które wpisze się na stałe w kalendarz wydarzeń w mieście,
 • byłam współpomysłodawczynią projektu Jadłodzielnia & Ciuchodzielnia zgłoszonego do Mareckiego Budżetu Obywatelskiego. W konsekwencji wsparłam nasze miasto w zamontowaniu lodówki przy Urzędzie Miasta Marki, która dziś fantastycznie służy mieszkańcom. Na co dzień współpracuję z ratownikami żywności dostarczającymi produkty spożywcze do mareckiego "Przystanku Jadłodzielnia",
 • zainicjowałam zakup i montaż w komisariacie policji alkomatu służącego mieszkańcom do pomiaru trzeźwości.

W 2018 roku wraz z Zespołem OPS Marki otrzymałam nagrodę specjalną Ministra Rodziny i Polityki Społecznej. W tym samym roku Starosta Powiatu Wołomińskiego dostrzegł moją pracę i otrzymałam z jego rąk wyróżnienie, a w 2022 roku otrzymałam tytuł Kobiety z Marką w kategorii samorząd.


Co zamierzam - moje plany na kadencję

Nowa polityka prorodzinna

Należy poważnie i odpowiedzialnie zająć się polityką prorodzinną powiatu i włączyć gminy w tworzenie tego systemu. Dziś mamy do czynienia z imitacją polityki prorodzinnej. Program "TAKrodzina.pl" dawno już się zdewaluował. Polityka rodzinna nie może polegać jedynie na udzielaniu zniżek i udziale w piknikach. Nie odwrócimy dramatycznego spadku dzietności oferując li tylko zniżki dla rodzin 3+. Należy stworzyć szeroką ofertę dostępu do różnych usług i wsparcia różnych typów rodzin w tym w szczególności rodzin z niepełnosprawnością. 

Pilny remont oddziału ginekologii i położnictwa szpitala w Wołominie i zapewnienie kobietom godnych warunków i wsparcia.

W ślad za rozwijaniem polityki prorodzinnej warto pochylić się nad sytuacją mieszkanek powiatu korzystających z oddziału ginekologii, patologii ciąży i położnictwa. Oddział ten będący od niedawna Kliniką Uczelni Łazarskiego wymaga pilnych nakładów finansowych. Wyremontowano dotychczas niemal wszystkie oddziały, a zapewnienie godnych warunków dla kobiet jest w oczach dotychczasowych rządzących niedostrzegalne. Nietrudno więc o korzystanie z placówek medycznych znajdujących się w Warszawie, co oczywiście pozostaje ze stratą dla powiatu. Wysoko wyspecjalizowani i empatyczni lekarze zajmują się tu kobietami z problemami onkologicznymi. Ogromną szkodą byłoby gdyby z powodu warunków "uciekali" do pracy w Warszawie. Aby zbliżyć się choć do standardu placówek warszawskich pilnym jest również zapewnienie na stałe doradcy laktacyjnego i pomocy psychologicznej dla kobiet po stratach i z objawami depresji poporodowej. 

Pomoc psychologiczna m.in. w edukacji

Nie każdy wie, że istnieje powiatowy program ochrony zdrowia psychicznego. Jego zapisy przewidują m.in. psychologiczną pomoc pacjentkom szpitala w Wołominie, której to właściwie nie realizuje. Z kolei w dobie powszechnej wiedzy wskazującej na nasilające się problemy ze zdrowiem psychicznym dzieci i młodzieży, znajdujemy w programie tylko wsparcie szkół w kryzysie i profilaktykę samobójstw. Należy rozszerzyć obszary działania w tym zakresie i włączyć powiat w realne budowanie dobrostanu psychicznego młodych mieszkańców powiatu i zwiększyć finansowanie na ten cel. W tym pilnie należy zadbać o zdrowie psychiczne dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej prowadzonej przez powiat.

Wsparcie osób z niepełnosprawnością (OzN)

Obszarem moich zainteresowań będzie także wsparcie osób z niepełnosprawnością i stworzenie im miejsc aktywizacji zawodowej i społecznej. Za niezbędne i pilne do realizacji uważam powołanie do życia środowiskowego domu samopomocy (ŚDS) w Markach oraz organizację warsztatów terapii zajęciowej (WTZ). Powiat musi również współdziałać w zakresie tworzenia mieszkań wspomaganych dla OzN. W tym względzie będę zabiegać również o finansowanie zewnętrzne i rozwój partnerstw, w tym z lokalnymi NGO i podmiotami ekonomii społecznej. 

Polityka senioralna

Zmiany demograficzne wymuszają zajęcie się na poważnie polityką senioralną. Jesteśmy gminą przodującą, zaraz po gminie Wołomin, w liczbie osób w wieku senioralnym. Dlatego będę aktywnie dążyła do realizacji celów, jakie m.in powiat wołomiński postawił dokumencie Strategia Polityki Senioralnej na lata 2019-2025 tj. 

 • organizacja systemu teleopieki w gminach na terenie powiatu dla osób starszych samotnie zamieszkujących, z ograniczonymi możliwościami poruszania się poza obszarem własnego domu czy mieszkania.
 • utworzenie reprezentacji seniorów Powiatu Wołomińskiego
 • tworzenie plenerowych miejsc aktywności fizycznej przystosowanych dla seniorów oraz punktów rehabilitacyjnych uwzględniających w części swej działalności specyfikę wieku i możliwości seniorów
 • opracowanie standardów usług opiekuńczych świadczonych w ramach zadań własnych gmin.

Wśród wszystkich zgłaszających się pacjentów do szpitala w Wołominie znaczną grupę (ok. 40 proc.) stanowią pacjenci w wieku senioralnym. Dlatego będę też zabiegać o zwiększenie liczby programów profilaktycznych i zdrowotnych dla osób począwszy od 55 roku życia i starszych. Będę także zabiegać o opracowanie dla naszego miasta Mareckiej Polityki Senioralnej, która wskaże kierunki i umożliwi planowanie działań zgodnie potrzebami mareckich seniorów.

 

Popierają mnie:

Sędzia Anna Maria Wesołowska 

Popieram kandydaturę Pani Elżbiety Błońskiej do Rady Powiatu Wołomińskiego. Jest osobą wartą głosu mieszkańców, gdyż przez wiele lat okazywała im wsparcie i niosła pomoc w każdej chwili. 

Jacek Orych Burmistrz Miasta Marki

Pani Elżbieta Błońska to kandydatka godna oddania każdego głosu. Jako osoba współorganizująca pomoc społeczną w gminie, z pełnym zaangażowaniem podejmuje się nowych zadań. Doskonale zna potrzeby osób starszych i z niepełnosprawnością. Na co dzień wspiera rodziny borykające się z trudnościami, dlatego swoją obecnością w radzie powiatu wypełni lukę w tym obszarze. Jestem przekonany, że będzie z pełnym poświęceniem pracować na rzecz interesów mieszkańców Marek w radzie powiatu wołomińskiego.

Magdalena Rogalska-Kusarek - Dyrektorka Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach

W Radzie Powiatu Wołomińskiego brakuje dziś osoby, z takim doświadczeniem i wiedzą, jakie posiada Pani Elżbieta. Jest osobą będącą najbliżej ludzi, nierzadko ich cierpienia i smutku. Reaguje natychmiast, gdy potrzebna jest pomoc i wsparcie. Potrafi efektywnie pracować w różnych zespołach i budować relacje z osobami na różnych szczeblach organizacji. Konsekwentnie dąży do rozwiązywania problemów mieszkańców i bierze odpowiedzialność za wynik swoich działań. Pani Elżbieta inicjuje nowe formy pomocy osobom i rodzinom znajdującym się w trudnej sytuacji życiowej oraz inspiruje do powołania nowych instytucji służących poprawie ich sytuacji. Ponadto zna zasady funkcjonowania samorządu i finansów publicznych, co daje gwarancję przestrzegania przez nią przepisów prawa. Wyrażam przekonanie, że Pani Elżbieta będzie z należytą starannością wypełniać urząd radnej, przedkładając dobro publiczne nad interesy własne. 

Katarzyna Michalik - mieszkanka Marek, rodzic dziecka z niepełnosprawnością 

Popieram kandydaturę Pani Eli Błońskiej. Dzięki jej staraniom i zgłoszeniu naszej rodziny do programu "Nasz Nowy Dom" mogę wraz z córką i synem mieszkać w godnych warunkach. Otrzymujemy od Pani Eli ogrom wsparcia i pomocy, dlatego warto, aby swoje siły mogła wykorzystywać w powiecie. 

Urszula Mazurowska - mieszkanka Marek, rodzic zastępczy dziecka z niepełnosprawnością 

Pani Ela jest Aniołem w ludzkiej skórze i tylko ktoś taki, najlepiej na świecie będzie umiał zadbać o interesy ludzi, którzy potrzebują wsparcia i opieki. Z całych sił popieramy kandydaturę na radną!

Maria Borysewicz - była Przewodnicząca Mareckiej Rady Seniorów, mieszkanka Marek

Elżbieta Błońska to niezwykła kobieta, ciesząca się ugruntowaną opinią w środowisku. Od 30 lat jest oddanym pracownikiem Ośrodka Pomocy Społecznej w Markach. Mam zaszczyt ją znać, niewiele jest osób, które potrafią jak Ona pochylić się nad biedą, samotnością, bezdomnością. Jej bogate doświadczenie i wiedza czynią ją nieocenioną pomocą dla mieszkańców Marek. Elżbieta konsekwentnie demonstruje swoje zaangażowanie na rzecz pomocy społecznej i autentyczną troskę o innych. Zaangażowanie, współczucie i rzetelność Elżbiety czynią ją doskonałym wyborem do reprezentowania naszej, mareckiej społeczności w Radzie Powiatu. 

Elżbieta Żmuda - Dyrektor Przychodni Esculap w Markach 

Pani Elżbieta Błońska od 30 lat pracuje na rzecz mieszkańców w Ośrodku Pomocy Społecznej w Markach. Przez ostatnie cztery lata z ogromnym powodzeniem pełni funkcję Zastępcy Dyrektora. W 2022 r. zdobyła tytuł "Kobiety z Marką 2022" w kategorii samorząd terytorialny. Jest osobą godną zaufania, wyróżnia ją wysoki poziom empatii, świetnie rozpoznaje potrzeby innych osób, wspiera w nagłych, trudnych sytuacjach i szybko na nie reaguje poświęcając często swój wolny czas. Od wielu lat współpracuje z naszą przychodnią, osobiście angażując się w pomoc pacjentom, przejawiając troskę o ich dobro. Jako Przewodnicząca Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych stara się scalać środowiska terapeutów uzależnień włączając do działań prowadzonych w gminie. Wyróżnia się zaangażowaniem, umiejętnością szybkiego rozwiązywania problemów oraz nawiązywania przyjacielskich relacji z klientami oraz współpracownikami. Popieram kandydaturę Pani Elżbiety Błońskiej jako właściwą osobę na radną, ze względu na posiadanie ogromnej wiedzy i długoletniego doświadczenia w pracy na rzecz mieszkańców Marek, znajomość problemów zwykłego człowieka i umiejętność zadbania o jego interesy.


 

zdjecie
fot. 1
fot. 2
fot. 3
fot. 4
fot. 5
fot. 6
fot. 7
fot. 8